OGŁOSZENIE – ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Teatr Powszechny w Warszawie im. Zygmunta Hübnera, ul. Zamoyskiego  20 03-801 Warszawa zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę sprzedaży energii elektrycznej.

 2. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby Teatru Powszechnego z siedzibą przy ul. Zamoyskiego 20 w Warszawie w okresie 12 miesięcy począwszy od 01.01.2021 roku, wyszczególnienie usług objętych zapytaniem znajduje się w załączniku nr 1 – Zakres świadczonej sprzedaży oraz warunki stawiane oferentom.

 3. Termin realizacji zamówienia: 1 stycznia 2021 – 31 grudnia 2021, z możliwością przedłużenia umowy na kolejny rok.

 4. Kryterium/Kryteria wyboru wykonawcy: 100 % cena.

 5. Warunki realizacji zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 2 – Istotne postanowienia umowy.

 6. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej,  nieścieralnym atramentem lub długopisem lub za pomocą komputera. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: „Zapytanie ofertowe na sprzedaż energii elektrycznej dla Teatru Powszechnego z siedzibą przy ul. Zamoyskiego 20 w Warszawie”.

 1. Ofertę można złożyć osobiście w sekretariacie zamawiającego, pocztą, lub pocztą elektroniczną na adres: m.szurgot@powszechny.com, a.kur@powszechny.com

 2. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 5 listopada 2020 roku do godz. 15.00 w sekretariacie Teatru Powszechnego przy ul. Zamoyskiego 20 03-801 Warszawa lub przesłać elektronicznie na adres: m.szurgot@powszechny.com, a.kur@powszechny.com

     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.


 

W załączeniu :

Załącznik nr 1: Zakres świadczonej sprzedaży oraz  warunki stawiane oferentom
folder_jpg.jpg (full)

Załącznik nr 2:  Istotne postanowienia umowy
folder_jpg.jpg (full)

Załącznik nr 3: Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych

folder_jpg.jpg (full)

 

 


 


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę  usług związanych z usługą nadzoru ppoż.:

  

 1. Zamawiający: Teatr Powszechny w Warszawie im. Zygmunta Hübnera,                                                        ul. Zamoyskiego 20, 03-801 Warszawa.
 1. Opis przedmiotu zamówienia: usługa nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony ppoż. w obiektach Teatru Powszechnego z siedzibą przy ul. Zamoyskiego 20 w Warszawie. Szczegółowe wyszczególnienie usług objętych zapytaniem znajduje się w załączniku nr 1: Zakres świadczonych usług oraz warunki stawiane oferentom. 
 2. Termin realizacji zamówienia: 1 września 2019 – 31 sierpnia 2021 roku.
 1. Kryterium/Kryteria wyboru wykonawcy: 100 % cena.
 1. Warunki realizacji zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 2: warunki umowy.
 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, nieścieralnym atramentem lub długopisem lub za pomocą komputera. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą, na kopercie należy umieścić napis: „Oferta na usługę nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony ppoż. w obiektach Teatru Powszechnego z siedzibą przy ul. Zamoyskiego 20 w Warszawie”.

 1. Ofertę można złożyć osobiście w sekretariacie Teatru, pocztą, lub ofertę zeskanowaną pocztą elektroniczną na adres: szurgot@powszechny.com, a.kur@powszechny.com.
 1. Miejsce i termin złożenia oferty: do dnia 2 sierpnia 2019 roku.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Wypełniając obowiązek informacyjny nałożony na administratora danych osobowych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE(RODO) informujemy, że w wyniku przystąpienia do postępowania:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Powszechny im. Z. Hübnera z siedzibą przy ul. J. Zamoyskiego 20, 03-801 Warszawa;
 2. Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dyrektor Teatru Powszechnego im. Z. Hübnera w Warszawie wyznaczył w jednostce Inspektora Ochrony Danych Osobowych inspektordanychosobowych@powszechny.com
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Teatr Powszechny im. Z. Hübnera w Warszawie będą przechowywane nie dłużej niż w terminach przewidzianych prawem;
 6. Ma Pani/Pan prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

- sprostowania (poprawienia) danych (art. 16. RODO),

- ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

- usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest związane z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 2. Dane osobowe przetwarzane w Teatr Powszechny im. Z. Hübnera w Warszawie na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.;
 3. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

 

 

W załączeniu:

Załącznik nr 1: Zakres świadczonych usług oraz warunki stawiane oferentom
folder_jpg.jpg (full)

 

 

Załącznik nr 2: Warunki umowy   

folder_jpg.jpg (full)

 

 

  

 

 

Warszawa, dnia 29 maja 2019 roku


ZAPYTANIE OFERTOWE

 

               Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy realizowanej w trybie zapytania ofertowego – poniżej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, sprzętu nagłaśniającego, określonego przez zamawiającego Teatr Powszechny w Warszawie im. Zygmunta Hübnera, ul. Zamoyskiego 20, 03-801 Warszawa, pn.: Zakupy inwestycyjne – rozbudowa systemu transmisji bezprzewodowej dźwięku oraz systemu nagłośnieniowego na Dużej Scenie.   

              Zamówienie obejmuje dostawę: 10 kompletów mikrofonów bezprzewodowych opartych na cyfrowej transmisji radiowej, kompatybilnych z systemami bezprzewodowymi, będącymi w posiadaniu Zamawiającego Shure QLXD, aktywnych zespołów głośnikowych, kompatybilnych z zestawami w posiadaniu Zamawiającego firmy Meyer Sound.

              Zaoferowany zestaw musi posiadać zaawansowany system szyfrowania sygnału, minimum 256 bitowe kodowanie gwarantujące poufność przekazu. Musi posiadać możliwość jednoczesnej pracy minimum 20 kanałów w jednym paśmie systemu, zapewniając efektywne wykorzystanie dostępnego spektrum radiowego. Musi mieć możliwość współpracy z profesjonalnym systemem zarządzania częstotliwościami. Wymagany jest inteligentny sposób zasilania akumulatorowego, oparty na technologii Li-Ion, gwarantujący długi czas pracy na jednym ładowaniu i precyzyjny pomiar (tego czasu) w godzinach i minutach. Wymagany jest zestaw składający się z bezprzewodowych mikrofonów ręcznych i nadajników przypinanych, odbiorników, systemu sieciowego zarządzania i monitorowania pracy, dystrybucji sygnałów antenowych i systemu zaawansowanego zasilania nadajników, opartego na technologii akumulatorów litowo-jonowych z ładowarkami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.  

 

 

 1. Warunki udziału:
 1. Wykonanie co najmniej dwóch dostaw, o wartości minimum 50 tys. zł każda, sprzętu nagłaśniającego o podobnych parametrach do zamawianego w ramach niniejszego zapytania ofertowego wraz z dowodami określającymi ich należyte wykonanie (referencje),
 2. Oferowane urządzenia muszą posiadać na terenie Polski zakład serwisowy z autoryzacją producenta (w ofercie należy podać nazwę i adres punktu serwisowego),
 3. Udzielenie minimum 24-miesięcznej gwarancji na oferowany sprzęt.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy.

 

 1. Kryterium/Kryteria wyboru wykonawcy 100 % cena.

 

 1. Warunki realizacji zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2 warunki umowy.

 

 1. Sposób przygotowania oferty.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, nieścieralnym atramentem lub długopisem lub za pomocą komputera. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą, na kopercie należy umieścić napis: Zapytanie ofertowe na „Zakupy inwestycyjne – rozbudowa systemu transmisji bezprzewodowej dźwięku oraz systemu nagłośnieniowego na Dużej Scenie”. Formularz ofertowy, na jakim należy złożyć ofertę, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

 

 1. Ofertę można złożyć osobiście w sekretariacie zamawiającego, pocztą, lub pocztą elektroniczną na adres: m.szurgot@powszechny.com, a.kur@powszechny.com.

 

 1. Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 10 czerwca 2019 roku.

 

 

W załączeniu:

Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2: Wzór umowy

Załącznik nr 3: Formularz ofertowyZałącznik nr 1 / Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
folder_jpg.jpg (full)

Załącznik nr 2 / Wzór umowy

folder_jpg.jpg (full)

 

Załącznik nr 3 / Formularz ofertowy

folder_jpg.jpg (full)

 

 

 

 

biuletyn informacji publicznejInstytucja Kultury m.st. Warszawy