Regulamin konkursu przed premierą spektaklu „Bieguni”

 

 

 

Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem konkursu jest Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera (ul. Jana Zamoyskiego 20, 03-801 Warszawa, NIP: 525 000 96 54).

2. Partnerem Konkursu jest Wydawnictwo Literackie (ul. Długa 1, 31-147 Kraków).

3. Fundatorami nagród są: Organizator i Partner konkursu.

4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez portal Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

5. Konkurs jest prowadzony na stronach: facebook.com/powszechny (zwanej dalej jako „fanpage”) i facebook.com/wydawnictwoliterackie.

 

 


Warunki uczestnictwa

 

6. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli każdy uczestnik powinien mieć ukończone 18 lat, a warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta na portalu Facebook.

7. Konkurs trwa od 20.01.2021 do 25.01.2021, do godziny: 23:59.

8. Wyniki zostaną ogłoszone 26.01.2021 za pośrednictwem fanpage’a Teatru Powszechnego.

 

 

 

Zadanie konkursowe

 

9. Zadanie konkursowe polega na udostępnieniu posta konkursowego (na fanpage’u Teatru Powszechnego i Wydawnictwa Literackiego) oraz udzieleniu odpowiedzi (w komentarzu pod postem konkursowym) na pytanie: „jaką podróżą była dla Ciebie lektura »Biegunów« Olgi Tokarczuk?” (odpowiedź nie może być dłuższa niż 1200 znaków ze spacjami).

10. W konkursie zostanie wybranych trzech zwycięzców. 

11. Pracownicy firm Organizatorów wybiorą zgłoszenia, które uznają za najbardziej kreatywne i w ten sposób zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu.

12. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej na fanpage’u Organizatora (w komentarzu pod postem konkursowym).

13. Zwycięzca będzie zobowiązany do kontaktu z Organizatorem przez wiadomość prywatną na Facebooku. 

Nagrody

 

14. Nagrodami w konkursie są: bilety na spektakl „Bieguni” emitowany online 30.01.2021 na platformie VOD oraz wybrane książki autorstwa Olgi Tokarczuk wydane przez Wydawnictwo Literackie.

15. Nagrody zostaną przesłane pocztą mailową (bilety online) oraz kurierem (książki) po 26.01.2021.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie odbiorcy (np. z powodu dużych utrudnień w komunikacji ze zwycięzcą). W takim przypadku nagroda przepada.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane do przesyłki, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

18. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności przez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisach społecznościowych, dany Uczestnik może zostać wykluczony z konkursu.

 

 

 

Reklamacje

 

19. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania nagród.

20. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

21. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem: „Konkurs na Facebooku – Bieguni”.

22. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

 

 

Dane osobowe

 

23. Dane osobowe podane przez Uczestników konkursu w związku ze zgłoszeniem udziału w konkursie przetwarzane są na podstawie i w zgodzie z przepisami RODO i innych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

24. Opublikowanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu. Wyrażając zgodę, Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie ją wycofać, kierując informację o jej wycofaniu na adres Organizatora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

25. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator, tj. Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera (ul. Jana Zamoyskiego 20, 03-801 Warszawa, NIP: 525 000 96 54).

26. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: inspektordanychosobowych@powszechny.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Uczestników.

27. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika oraz przedstawiciela ustawowego (w przypadku Uczestnika, który nie ukończył 18. roku życia), tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu, tylko w ramach konkursu, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie Uczestnikom wzięcia udziału w konkursie i umożliwienie Organizatorowi przeprowadzenia go.

28. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz przez okres potrzebny do obsługi i rozpatrzenia reklamacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest ich zgoda, wyrażona poprzez złożenie zgłoszenia konkursowego – art. 6 ust. 1 lit a) RODO, a także niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a także umożliwienie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

29. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Organizatora związane z wykonywaniem umowy, takim jak: dostawcy systemów informatycznych i usług IT, operatorzy pocztowi i kurierzy.

30. Przysługuje Uczestnikowi prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

31. Przysługuje Uczestnikowi także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy Uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

32. Uczestnikowi przysługuje ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów związaną z realizacją konkursu.

33. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegały profilowaniu.

34. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi przeprowadzenia konkursu.

 

 

 

Postanowienia końcowe

 

35. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

36. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

37. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage’u.

38. Kontakt z Organizatorem jest możliwy przez adres e-mail: promocja@powszechny.com lub pisemnie na adres: Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera, ul. Zamoyskiego 20, 03-801 Warszawa.

39. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty ich opublikowania na fanpage’u Teatru Powszechnego. Zmiany regulaminu nie dotyczą tekstów nadesłanych Organizatorowi w odpowiedzi na zadanie konkursowe przed datą zmiany regulaminu.

40. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Teatru Powszechnego: www.powszechny.com (link do regulaminu dostępny jest na fanpage’u, w treści posta konkursowego). Każdy Uczestnik ma prawo zapoznania się z treścią regulaminu.

41. Regulamin obowiązuje od dnia 20.01.2021 r.

 


--- Organizator

 

 

 

 

 

Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19
PARTNERZY
http://freshmail.pl/

PATRONI MEDIALNI
http://wyborcza.pl/0,0.html
http://wyborcza.pl/0,0.html?disableRedirects=true
http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/0,0.html
https://www.tygodnikprzeglad.pl/