Nowa jakość kultury – poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy

 

ue_logotypy_3.jpg (full)

 

Projekt jest realizowany w ramach działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Priorytet V Gospodarka przyjazna środowisku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Wartość projektu:  7 927 614,36 zł

 

Wkład m.st. Warszawy:  3 023 162,38 zł

 

Wartość dofinansowania z Funduszy UE:  4 9904 451,98 zł

 

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

 

Jednostki realizujące projekt: Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy, Teatr Powszechny im. Z. Hübnera, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Białołęcki Ośrodek Kultury

 

Celem ww. projektu jest zwiększenie potencjału turystycznego i dostępności kultury dla mieszkańców i turystów odwiedzjących stolicę poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej Białołęckiego Ośrodka Kultury oraz scen teatralnych Teatru Dramatycznego i Teatru Powszechnego.  

 

Realizacja przedsięwzięcia podzielona jest na kilka zadań:

 

W pierwszym zadaniu zakupiono wyposażenie dla sali widowiskowej Białołęckiego Ośrodka Kultury, dzięki którym obiekt będzie przygotowany do pełnienia roli lokalnego centum kulturowego, co jest ważne dla ciągle rozwijającej się Dzielnicy Białołęka. W nowopowsatałej Sali zainstalowano fotele ( w tym specjalnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych), nowoczesne urządzenia i elementy mechaniki scenicznej, oświetlenia technologicznego sceny oraz nagłośnenia. Przewiduje się również wykonanie zewnętrznych elementów identyfikacyjnych placówki, wybranych w ramach konkursu.

 

W ramach kolejnego zadania prowadzona jest modernizacja scen Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy obejmująca prace służące m.in. zahamowaniu procesów degradacji zabytkowego Pałacu Kultury i Nauki, który jest siedziba Teatru, poprzez wymianę konsrtukcji stropu nad jedną ze scen, wymianę podłóg sceny Małej i Dużej, modernizacji widowni Małej Sceny oraz remont sztankietów elektrycznych Dużej Sceny. W celu ułatwienia korzystania z Teatru osobom niepełnosprawnym planowane jest także dostosowanie infrastruktury do ich potrzeb np. utworzenie pętli słuchowo-indukcyjnej ułatwiającej osobom niepełnosprawnym odbiór spektakli odgrywanych na Małej Scenie. Dla poprawienia komfortu widzów zostanie zmodernizowana akustyka i zainstalowana klimatyzacja na Dużej Scenie. Część dóbr kultury jakimi dysponuje Teatr zostanie zdigitalizowana i udostępniona w Internecie, gdzie będzie dostępna dla szerokiego grona odbiorców.

 

W ostatnim zadaniu przewidziano zakup wyposażenia Sceny Dużej Tetru Powszechnego im. Z. Hübnera w Warszawie. Przeprowadzono montaż nowoczesnego oświetlenia oraz zakup sprzętu audiowizualnego do wyposażenia Sceny Dużej, co poprawi komfort odbioru przedstawień scenicznych przez widzów Teatru Powszechnego. Zakupiono również macierz dyskową do archiwizacji cyfrowej spektakli oraz przeprowadzone zostaną prace dotyczące oświetlenia wynikające z audytu energetycznego.

 

 

 

Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19