KOSZYK   |   WARTOŚĆ 0.00   |   LICZBA BILETÓW 0
CZAS DO ZAKOŃCZENIA REZERWACJI
1

wybór spektaklu
2

wybór terminu
3

wybór miejsca
4

koszyk
5

finalizacja

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE ORAZ REGULAMIN OBIEKTU

 

 

 

Regulamin sprzedaży biletów on-line
za pośrednictwem strony internetowej Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera w Warszawie

 

 

§ 1

Sprzedaż on-line

 

Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera (03-801 Warszawa, ul. Jana Zamoyskiego 20).

 1. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Teatrem zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie www.powszechny.com: 
  a) rejestracji Kupującego,
  b) złożenia przez Kupującego zamówienia on-line,
  c) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line lub kartą płatniczą,
  d) otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

 2. Dokonanie zakupu biletów w systemie on-line oznacza akceptację Regulaminu.
 3. Przy zakupie on-line biletów, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego i karty płatniczej.
 4. Bilety pozostają własnością Teatru do czasu odnotowania przez Teatr potwierdzenia dokonania zapłaty przez Bank Kupującego.
 5. Zapłata za zamówienie niepotwierdzona przez Bank Kupującego w ciągu 2 godzin od momentu zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
 6. Płatności za bilety obsługiwane są przez PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90, za pośrednictwem portalu internetowego platnosci.pl. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa w §1 ust.6 Regulaminu, powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone na konto bankowe Kupującego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany mailowo przez operatora płatności – Firmę PayU S.A., właściciela portalu payu.pl /www.payu.pl/kontakt/, z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować, wysyłając e-mail na adres: elektroniczna/pomoc@payu.pl/ lub dzwoniąc pod numer: 61 630 60 05.
 7. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego PayU S.A.
 8. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r., sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 9. Ceny biletów zawierają podatek VAT.
 10. Aby otrzymać fakturę VAT, należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję „Faktura VAT” oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 11. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Teatr.
 12. W systemie sprzedaży on-line można kupić bilety normalne, ulgowe i dla studenta oraz bilety otwarte online.
 13. Bilet otwarty online działa jak voucher – specjalny kod umożliwia internetową rezerwację miejsca i wymianę na konkretny bilet, obowiązujący na wybrany spektakl grany w ciągu roku od dnia zakupu. Jest dostępny wyłącznie na stronie internetowej Teatru Powszechnego i realizowany zgodnie z aktualnym repertuarem. Cena 1 biletu otwartego online wynosi: 60 zł. W celu realizacji biletu otwartego online, należy wskazać na stronie powszechny.comtytuł i termin spektaklu, a następnie wybrać opcję „BILET ZA VOUCHER” oraz wpisać kod, po czym Widz otrzymuje drogą mailową bilet na konkretny spektakl (zgodnie ze szczegółową instrukcją, którą Teatr wysyła drogą mailową po zakupie vouchera). Przy zakupie biletów otwartych online możliwy jest wybór dowolnej ich liczby w ramach jednej transakcji – po czym można wybrać dogodne miejsca w podglądzie widowni danego spektaklu (jeśli miejsca są numerowane).
 14. Osoby, które zakupiły w systemie sprzedaży on-line bilety ulgowe lub dla studenta zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przed wejściem na spektakl, na który zostały zakupione bilety. Bilety ulgowe lub dla studenta bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na widownię – są nieważne.
 15. Kupujący drukuje bilet/bilety po potwierdzeniu realizacji zamówienia przez Teatr.
 16. System sprzedaży on-line umożliwia jednorazowo zakup nie więcej niż 10 pojedynczych biletów na jedno wydarzenie.
 17. W przypadku konieczności zakupu większej liczby biletów niż została określona w §1 ust. 16 – Teatr prosi o kontakt mailowy lub telefoniczny z Biurem Obsługi Widzów lub Kasą biletową Teatru.
 18. Teatr zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 19. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży on-line nie oznacza braku biletów w Kasie biletowej Teatru.
 20. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

 

 

 

 

§ 2

Reklamacje, zwrot i wymiana biletów

 

 1. W przypadku, gdy spektakl nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Teatru, Teatr przyjmować będzie zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty. Zwrot może być dokonany wyłącznie w Kasie biletowej Teatru.
 2. Zwrot biletów, w przypadku rezygnacji Kupującego, może nastąpić jedynie w Kasie biletowej Teatru, najpóźniej w dniu poprzedzającym spektakl, na który zostały zakupione bilety, w godzinach otwarcia Kasy biletowej Teatru. W przypadku przedstawień specjalnych, premierowych i gościnnych oraz sprzedaży grupowej – zwrot biletów, w sytuacji rezygnacji Kupującego, może nastąpić jedynie w Kasie biletowej Teatru, najpóźniej na 7 dni przed planowanym wydarzeniem.
 3. Warunkiem otrzymania zwrotu wpłaconej przez Kupującego kwoty jest zwrot wydrukowanych przez Kupującego biletów domowych w Kasie biletowej Teatru.
 4. Spektakle i inne wydarzenia zaczynają się punktualnie, bilet traci ważność z momentem rozpoczęcia spektaklu lub wydarzenia wskazanego na bilecie, co oznacza, że spóźniona osoba nie ma możliwości wejścia na spektakl (wyjątek stanowi sytuacja opisana w §4 ust. 4 Regulaminu), nie ma prawa do zwrotu ani przebukowania biletu (termin „przebukowanie” oznacza zwrot i ponowny zakup).
 5. Bilet otwarty (w wersji papierowej, dostępny tylko w Kasie), Bilet otwarty online (dostępny na stronie powszechny.com) oraz Bilet dla dwóch można wykorzystać przez rok od dnia zakupu. Bilety te nie podlegają zwrotowi i wymianie na gotówkę oraz nie mogą być zrealizowane na przedstawienia premierowe, gościnne i specjalne. Bilet otwarty i Bilet dla dwóch w przypadku spektaklu „Capri – wyspa uciekinierów” gwarantują miejsca wyłącznie na balkonie widowni. Z kolei Bilet otwarty online nie dotyczy spektakli „Capri – wyspa uciekinierów” i „Księgi Jakubowe”.
 6. Zaproszenia nie mogą być sprzedawane osobom trzecim ani wymieniane w kasie biletowej na gotówkę.
 7. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność, nie podlegają zwrotowi ani przebukowaniu.
 8. Przebukowanie biletów na inny spektakl lub wydarzenie jest możliwe najpóźniej w dniu poprzedzającym spektakl, na który zostały zakupione bilety, w godzinach otwarcia Kasy biletowej Teatru. Przy przebukowaniu biletów należy uwzględnić konieczność uregulowania ewentualnej różnicy w cenie biletu.
 9. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zakupu biletów, na wskazane adresy mailowe: bow@powszechny.com, kasa@powszechny.com lub bezpośrednio w Kasie biletowej Teatru.

 

 

 

 

§ 3

Ochrona danych Kupującego

 

 1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (dalej jako „RODO”), Teatr oświadcza, że:
  a) administratorem danych osobowych jest Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera z siedzibą przy ul. Jana Zamoyskiego 20, 03-801 Warszawa;
  b) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystaniem z przysługujących praw za pośrednictwem adresu e-mail: inspektordanychosobowych@powszechny.com;
  c) dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez Teatr w celu realizacji umowy sprzedaży;
  d) podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Kupującego jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego, art. 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, zgoda osoby której dane dotyczą;
  e) dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży, a po tym okresie przez okres wskazany odpowiednimi przepisami prawa;
  f) dane osobowe Kupującego mogą być przekazywane:
  – podmiotom współpracującym z Teatrem w celach związanych z obsługą i wykonaniem umowy oraz dochodzeniem bądź obroną przed roszczeniami,
  – upoważnionym podmiotom, w szczególności organom władzy publicznej, na pisemny wniosek, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa;
  g) dane osobowe Kupującego nie będą przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych;
  h) na podstawie danych osobowych nie dochodzi do profilowania.

 2. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży on-line Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Teatr danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Teatr Powszechny w ramach sprzedaży biletów wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Teatr Powszechny w Warszawie wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.
 3. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Teatr w celach realizacji umowy sprzedaży oraz w celach marketingowych związanych z działalnością Teatru, a powiązanych ze sprzedażą biletów. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
 4. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (na dzień podpisania umowy Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

 

 

 

§ 4

Postanowienia końcowe

 

 1. Bilety zakupione w Kasie biletowej oraz za pośrednictwem strony internetowej Teatru Powszechnego nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.
 2. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 3. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.
 4. Spektakle i inne wydarzenia zaczynają się punktualnie, dlatego Teatr ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie spóźnionej. Jeżeli będzie taka możliwość, widz zostanie wpuszczony na widownię w pierwszym dogodnym momencie.
 5. Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika oraz godzin pracy Biura Obsługi Widzów i Kasy biletowej Teatru opublikowane zostały na stronie powszechny.com.
 6. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
 7. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej oraz w Kasie biletowej Teatru Powszechnego w Warszawie.

 

 

 

*****

 

Szanowni Widzowie,

w związku ze wznowieniem działalności w siedzibie Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera w Warszawie z Państwa udziałem, z uwagi na nasze wspólne bezpieczeństwo i dbałość o zachowanie wszelkich koniecznych środków ostrożności w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, jesteśmy zobowiązani wprowadzić szereg nowych zasad dot. uczestnictwa w wydarzeniach przez nas organizowanych w trosce o najwyższy komfort naszego ponownego spotkania.

Prosimy Państwa o zapoznanie się z nimi przed planowaną wizytą w Teatrze oraz ich ścisłe przestrzeganie w czasie udziału w wydarzeniu.

Liczymy na Państwa wyrozumiałość i odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich przebywających w Teatrze oraz zapewniamy, że opracowane przez nas procedury organizacji wydarzeń będę przestrzegane z najwyższą dbałością przez wszystkich pracowników naszej instytucji.

Prosimy także, aby respektowali Państwo wytyczne Koordynatora bezpieczeństwa i Pracowników Sekcji Obsługi Widowni i korzystali z ich pomocy i doświadczenia w trakcie wizyty w Teatrze Powszechnym.

 

W przypadku pytań zapraszamy Państwa do kontaktu z Pracownikami Kasy biletowej Teatru oraz Biura Obsługi Widzów:
22 818 25 16, kasa@powszechny.com
22 818 48 19, bow@powszechny.com

 

 

Z poważaniem,

Dyrekcja i Zespół Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera w Warszawie

 

 

 

Regulamin obiektu i uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych 
organizowanych przez Teatr Powszechny w Warszawie, związany z przeciwdziałaniem COVID-19

 

 

 

§1

 1. Niniejszy regulamin zawiera szczegółowe zasady uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Teatr Powszechny w Warszawie.
 2. Regulamin zostaje wprowadzony w celu wdrożenia Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce.

 

§2

 1. Regulamin jest udostępniany każdemu Widzowi planującemu zakup biletu uprawniającego do uczestnictwa w wydarzeniu.
 2. Dokonanie zakupu biletu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zobowiązaniem do respektowania jego postanowień.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkich Widzów, którzy będą uczestniczyć w wydarzeniu, niezależnie od tego czy zakupili bilet osobiście, czy za pośrednictwem osób trzecich.

 

§3

 1. Widz jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w Teatrze zasad przebywania w obiekcie, a także do stosowania się do wytycznych Koordynatora bezpieczeństwa i innych Pracowników Sekcji Obsługi Widowni.
 2. Koordynator bezpieczeństwa i Pracownicy Sekcji Obsługi Widowni są uprawnieni do niedopuszczenia do udziału w wydarzeniu Widza, który nie przestrzega regulaminu, zasad lub wytycznych, o których mowa w ust. 1, a w takim przypadku Widz traci możliwość udziału w wydarzeniu, nie ma prawa do zwrotu ani zmiany rezerwacji biletu.

 

§4

 1. Do udziału w wydarzeniu jest uprawniony wyłącznie Widz, który posiada ważny bilet i który według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie, ani też nie przebywa pod nadzorem epidemiologicznym.
 2. Każdy Widz jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że według jego najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 i nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 3. Teatr udostępnia wzór oświadczenia, m.in. za pośrednictwem strony internetowej www.powszechny.com, automatycznie w procesie zakupu biletu on-line oraz przed wydarzeniem w Kasie biletowej Teatru, a także w punkcie obsługiwanym przez Koordynatora bezpieczeństwa.
 4. W celu przeciwdziałania nadmiernemu gromadzeniu się w miejscu wydarzenia, zaleca się samodzielne wydrukowanie i podpisanie formularza oświadczenia przed przybyciem do Teatru. W przypadku niemożliwości wydrukowania oświadczenia, oświadczenie takie będzie dostępne w miejscu wydarzenia, w tym celu jednak konieczne jest przybycie do Teatru z odpowiednim wyprzedzeniem i przekazanie podpisanego oświadczenia Koordynatorowi bezpieczeństwa
  w punkcie kontroli biletów wstępu. Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy Widzowi uczestnictwa w wydarzeniu w przypadku niezłożenia oświadczenia.
 5. Widz zobowiązuje się, że przypadku wystąpienia u niego objawów choroby, poinformuje o tym telefonicznie Pracownika Kasy biletowej Teatru i nie weźmie udziału w wydarzeniu. Zwrot biletów może nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym wydarzenie, na które zostały zakupione bilety, w godzinach otwarcia Kasy biletowej Teatru. W przypadku przedstawień specjalnych, premierowych i gościnnych oraz sprzedaży grupowej – zwrot biletów może nastąpić wyłącznie przez kontakt telefoniczny z Kasą biletową Teatru, najpóźniej na 7 dni przed planowanym wydarzeniem.
 6. Jeżeli Widz nie spełnia wymogów wskazanych w ust. 1., odmawia złożenia oświadczenia albo jeżeli oświadczenie złożone z wyprzedzeniem w procesie zakupu biletu on-line straciło aktualność do chwili wejścia do Teatru w związku z wydarzeniem, Widz jest zobowiązany do poinformowania o tym Teatru, traci możliwość udziału w wydarzeniu i nie ma prawa do zwrotu ani zmiany rezerwacji biletu.
 7. W oświadczeniu (pisemnym, odręcznie wypełnianym lub przesyłanym drogą mailową) obok potwierdzenia stanu zdrowia Widza należy podać wskazane dane kontaktowe.
 8. Podanie danych, o których mowa w ust. 6., jest obligatoryjne i służy uzyskaniu możliwości skontaktowania się z Widzem, który podał swoje dane, w przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w związku z udziałem w wydarzeniu.
 9. W przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w związku z udziałem w wydarzeniu, dane zawarte w oświadczeniu będą mogły zostać przekazane przez Teatr właściwym służbom sanitarnym.
 10. Oświadczenie będzie przechowywane przez Teatr przez 25 dni od dnia wydarzenia.

 

 

§5

 1. Teatr może wprowadzić procedurę pomiaru temperatury ciała każdego Widza wchodzącego do Teatru.
 2. Weryfikacji pomiaru temperatury wybranych Widzów mogą dokonać służby medyczne lub Koordynator bezpieczeństwa w miejscu do tego wyznaczonym przed wejściem na wydarzenie.
 3. Odmowa poddania się badaniu temperatury ciała lub stwierdzenie wyraźnie podwyższonej temperatury ciała spowoduje utratę możliwości udziału w wydarzeniu, zwrotu lub zmiany rezerwacji biletu.
 4. W przypadku stwierdzenia wyraźnie podwyższonej temperatury u Widza niezwłocznie zostaną powiadomione odpowiednie służby, a Widz ma bezwzględny obowiązek poczekania w wyznaczonym miejscu na pojawienie się zawiadomionych o tym fakcie służb.

 

 

§6

 1. Na terenie Teatru należy przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy, obowiązek ten bezwzględnie dotyczy wszystkich Widzów przebywających na widowni podczas wydarzenia.
 2. Istnieje możliwość zakupu maseczek w Kasie biletowej Teatru lub w innym wyznaczonym do tego celu miejscu.
 3. Na każdym etapie udziału w wydarzeniu, w tym podczas wchodzenia do siedziby Teatru, wchodzenia na widownię, zajmowania miejsc i wychodzenia z widowni oraz opuszczania siedziby Teatru należy bezwzględnie przestrzegać regulacji porządkowych i wytycznych Koordynatora bezpieczeństwa i innych Pracowników Sekcji Obsługi Widowni; należy zachować dystans od innych osób wynoszący nie mniej niż 2 m w kolejce do wejścia lub wyjścia,
  a w przypadku wejścia na widownię należy zająć wskazane, wcześniej zarezerwowane miejsce.
 4. Widz ma obowiązek mycia rąk za pomocą środka dezynfekującego zapewnionego przez Teatr, dostępnego w wyznaczonych miejscach, w szczególności podczas wchodzenia do siedziby Teatru lub na widownię, opuszczania tych miejsc oraz podczas korzystania z toalet.
 5. Koordynator bezpieczeństwa i Pracownicy Sekcji Obsługi Widowni są uprawnieni do odmówienia udziału w wydarzeniu Widzowi, który nie przestrzega zasad, o których mowa w ustępach poprzedzających, a w takim przypadku Widz traci możliwość udziału w wydarzeniu, nie ma prawa do zwrotu ani zmiany rezerwacji biletu.

 

 

§7

 1. Procedura wpuszczania Widzów do siedziby Teatru będzie rozpoczynana 45 minut przed planowanym rozpoczęciem wydarzenia i kończona 10 minut przez rozpoczęciem wydarzenia.
 2. Spóźniony Widz traci możliwość udziału w wydarzeniu, nie ma prawa do zwrotu ani zmiany rezerwacji biletu.

 

 

§8

 1. Teatr udostępnia Widzom nie więcej niż połowę łącznej liczby miejsc na widowni.
 2. Widz ma obowiązek respektowania zasad organizacji widowni wyznaczonej przez Teatr.
 3. Rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między Widzami, przy czym obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między Widzami nie dotyczy osoby, która: uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia; posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; jest osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie. We wskazanych przypadkach Widzowie, których nie dotyczy obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca, powinni wcześniej skontaktować się z Kasą biletową Teatru lub Biurem Obsługi Widowni w celu potwierdzenia dostępności miejsc umożliwiających siedzenie obok siebie.
 4. Zakazuje się zmieniania wyznaczonych, wcześniej zarezerwowanych miejsc.
 5. Koordynator bezpieczeństwa i Pracownicy Sekcji Obsługi Widowni są uprawnieni do odmówienia udziału w wydarzeniu Widzowi, który nie przestrzega zasad, o których mowa w ustępach poprzedzających, a w takim przypadku Widz traci możliwość udziału w wydarzeniu, nie ma prawa do zwrotu ani zmiany rezerwacji biletu.

 

§9

 1. Widzowie proszeni są o posługiwanie się w miarę dostępnych możliwości biletami elektronicznymi.
 2. W sytuacji zakupu biletu w Kasie biletowej Teatru Widzowie proszeni są o dokonywanie wszelkich rozliczeń bezgotówkowo.
 3. Przy rezerwacji telefonicznej lub mailowej biletów indywidualnych, grupowych, specjalnych i premierowych należy podać Pracownikowi Kasy biletowej Teatru lub Biura Obsługi Widowni imię, nazwisko oraz numer telefonu Widza/Widzów w celu ewentualnego dochodzenia epidemiologicznego przez służby sanitarne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym Wydarzeniu.
 4. Teatr wstrzymuje sprzedaż wejściówek do odwołania.
 5. Podczas sprawdzania biletów przez Pracowników Sekcji Obsługi Widowni Widzowie proszeni są o okazanie ważnego biletu w telefonie lub bezdotykowo biletu zakupionego w Kasie biletowej Teatru oraz w przypadku posiadania biletu ulgowego dokumentu uprawniającego do zniżki.
 6. Widzowie proszeni są o niedrukowanie biletów zakupionych drogą internetową.
 7. Zasady reklamacji, zwrotu lub zmiany rezerwacji biletów zakupionych drogą internetową na stronie Teatru dostępne są w Regulaminie Sprzedaży on-line Biletów na stronie internetowej oraz w Kasie biletowej Teatru.
 8. Zasady reklamacji, zwrotu lub zmiany rezerwacji biletów zakupionych w Kasie biletowej Teatru dostępne na stronie internetowej oraz w Kasie biletowej Teatru.

 

 

§10

 1. Zasady uczestnictwa w wydarzeniu lub przebywania na terenie Teatru odnoszą się do bezwzględnego stosowania się do nadawanych komunikatów oraz zaleceń Koordynatora bezpieczeństwa i Pracowników Sekcji Obsługi Widowni w związku ze wszelkimi innymi zaistniałymi sytuacjami.
 2. Wszystkie osoby obecne w obiekcie są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób.
 3. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia, osoby obecne w obiekcie powinny: natychmiast powiadomić służby porządkowe, użyć sprzętu gaśniczego, unikać paniki, stosować się do poleceń służb porządkowych, kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonych drogami.

 4. Podczas wydarzeń organizowanych w obiekcie zabrania się:
  a) dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku bez zgody Teatru, w szczególności podczas spektakli i imprez organizowanych w obiekcie, pod rygorem przepisów wynikających z Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  b) korzystania z telefonów komórkowych w salach teatralnych obiektu,
  c) głośnego zachowania, zakłócającego uczestnictwo w spektaklach i imprezach organizowanych przez Teatr w obiekcie,
  d) wnoszenia do sal teatralnych i spożywania artykułów spożywczych i napojów,
  e) wnoszenia na teren obiektu broni oraz innych przedmiotów mogących stanowić bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwu osób przebywających
  w obiekcie,
  f) wchodzenia na teren obiektu pod wpływem alkoholu,
  g) spożywania alkoholu i palenia tytoniu na terenie całego obiektu, poza miejscami specjalnie wyznaczonymi przez Teatr,
  h)  wnoszenia alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych, napojów w opakowaniach szklanych oraz blaszanych, przedmiotów twardych, petard, rac, fajerwerków, kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych, pałek, kijów itp. mogących być narzędziami niebezpiecznej agresji,
  i) używania „kominiarek” lub innych okryć ciała służących maskowaniu się w celu uniemożliwienia identyfikacji przez pracowników Teatru, służby porządkowe i informacyjne oraz policyjne, z wyjątkiem maseczek lub przyłbic ochronnych,
  j) wnoszenia i posługiwania się bronią, substancjami palnymi, pirotechnicznymi, żrącymi, cuchnącymi, farbującymi,
  k) wchodzenia do pomieszczeń zastrzeżonych dla Pracowników Teatru,
  l) używania wulgarnych słów i określeń oraz wywoływania zajść przy użyciu siły fizycznej,
  m) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania obiektu.

 5. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, w tym w szczególności rzeczy wartościowe i dokumenty zagubione na terenie obiektu oraz utracone na skutek kradzieży.
 6. Z uwagi na bezpieczeństwo Widzów, Teatr nie oferuje szatni i umożliwia wnoszenie okrycia wierzchniego na widownię wydarzenia.
 7. Na terenie Teatru nie ma możliwości przechowania bagażu.
 8. Z windy korzystać mogą wyłącznie osoby o szczególnych potrzebach, osoby starsze, kobiety w ciąży i rodzice z dziećmi.
 9. Z uwagi na bezpieczeństwo Widzów, Teatr nie oferuje bufetu przed i podczas wydarzenia.
 10. Zasady uczestnictwa w wydarzeniu lub przebywania na terenie Teatru mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.
 11. Regulamin obowiązuje od 17.06.2020 r. i pozostaje w mocy do odwołania.

 

 

 

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera, 03–801 Warszawa, ul. Jana Zamoyskiego 20, instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem RIK: 4/2000/SPW, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 525-000-96-54 i REGON: 000278729
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony u Administratora Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: inspektordanychosobowych@powszechny.com lub pocztą na adres wskazany w pkt 1 powyżej.

 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów związanych z działaniami podejmowanymi w zakresie przeciwdziałania pandemii koronawirusa (COVID-19) i zagwarantowania bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Administratora danych. Przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o następujące podstawy prawne:
  a) w zakresie gromadzenia informacji o ostatnich miejscach pobytu (w szczególności w rejonach podwyższonego ryzyka), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zagwarantowanie bezpieczeństwa i ochrona przed zakażeniami,
  b) w zakresie gromadzenia informacji o stanie zdrowie tj. w szczególności informacji o ewentualnych objawach chorobowych, w tym w związku z wykonaniem pomiaru temperatury ciała, na podstawie 9 ust. 2 lit. i) RODO, tj. interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego w zakresie ochrony przed zakażeniami.

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni Pracownicy Teatru, uprawnione organy państwowe oraz na mocy odrębnych przepisów Główny Inspektorat Sanitarny i służby porządkowe.
 5. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a w pozostałym zakresie do czasu zaprzestania stosowania środków ochronnych przed koronawirusem (COVID-19).
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  b) prawo do wniesienia sprzeciwu, w przypadku przetwarzania danych, które odbywa się na podstawie 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane zostały powyżej.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wejścia na teren Administratora danych. Nie podanie danych oznacza brak możliwości wejścia na teren Administratora danych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Apple Pay
  PayPo | PayU Płacę później
  Twisto | PayU Płacę później
  Płatność online kartą płatniczą
  Google Pay
  BLIK
  iPKO
  mBank
 • ING Bank Śląski
  Santander
  Bank PEKAO S.A.
  Millennium
  Alior Bank
  Inteligo
  Płacę z Citi Handlowy
  Płać z BOŚ
 • BNP Paribas
  Płacę z VeloBank
  Bank Pocztowy
  Plus Bank
  Masterpass
  Visa Checkout
Dokonanie płatności on-line możliwe jest za pośrednictwem powyższych narzędzi płatniczych.