KOSZYK   |   WARTOŚĆ 0.00   |   LICZBA BILETÓW 0
CZAS DO ZAKOŃCZENIA REZERWACJI
1

wybór spektaklu
2

wybór terminu
3

wybór miejsca
4

koszyk
5

finalizacja

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE BILETÓW

za pośrednictwem strony internetowej Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera w Warszawie

 

 

§1
Sprzedaż on-line

 

 

Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera (03-801 Warszawa, ul. Jana Zamoyskiego 20).

 1. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Teatrem zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie www.powszechny.com:
  a) rejestracji Kupującego,
  b) złożenia przez Kupującego zamówienia on-line,
  c) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line lub kartą płatniczą,
  d) otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 2. Dokonanie zakupu biletów w systemie on-line oznacza akceptację Regulaminu.
 3. Przy zakupie on-line biletów, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego
  i karty płatniczej.
 4. Bilety pozostają własnością Teatru do czasu odnotowania przez Teatr potwierdzenia dokonania zapłaty przez Bank Kupującego.
 5. Zapłata za zamówienie niepotwierdzona przez Bank Kupującego w ciągu 2 godzin od momentu zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
 6. Płatności za bilety obsługiwane są przez PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90, za pośrednictwem portalu internetowego www.platnosci.pl. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa w §1 ust.6 Regulaminu powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone na konto bankowe Kupującego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany mailowo przez operatora płatności - Firmę PayU S.A., właściciela portalu payu.pl /www.payu.pl/kontakt/, z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować, wysyłając e-mail na adres: elektroniczna/pomoc@payu.pl lub dzwoniąc pod numer: 61 630 60 05.
 7. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości
  w funkcjonowaniu systemu płatniczego PayU S.A.
 8. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r., sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 9. Ceny biletów zawierają podatek VAT.
 10. Aby otrzymać fakturę VAT, należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję - Faktura VAT - oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 11. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Teatr.
 12. W systemie sprzedaży on-line można kupić bilety normalne, ulgowe i dla studenta.
 13. Osoby, które zakupiły w systemie sprzedaży on-line bilety ulgowe lub dla studenta, zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przed wejściem na spektakl, na który zostały zakupione bilety. Bilety ulgowe lub dla studenta bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na widownię - są nieważne.
 14. Kupujący drukuje bilet/bilety po potwierdzeniu realizacji zamówienia przez Teatr.
 15. System sprzedaży on-line umożliwia jednorazowo zakup nie więcej niż 10 pojedynczych biletów na jedno wydarzenie.
 16. W przypadku konieczności zakupu większej liczby biletów niż została określona w §1 ust.16 Teatr prosi o kontakt mailowy lub telefoniczny z Biurem Obsługi Widzów lub Kasą biletową Teatru.
 17. Teatr zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 18. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży on-line nie oznacza braku biletów w Kasie biletowej Teatru.
 19. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

§2
Reklamacje, zwrot i wymiana biletów

 1. W przypadku, gdy spektakl nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Teatru, Teatr przyjmować będzie zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty. Zwrot może być dokonany wyłącznie w Kasie biletowej Teatru.
 2. Zwrot biletów, w przypadku rezygnacji Kupującego, może nastąpić jedynie w Kasie biletowej Teatru, najpóźniej w dniu poprzedzającym spektakl, na który zostały zakupione bilety, w godzinach otwarcia Kasy biletowej Teatru. W przypadku przedstawień specjalnych, premierowych i gościnnych oraz sprzedaży grupowej zwrot biletów, w przypadku rezygnacji Kupującego, może nastąpić jedynie w Kasie biletowej Teatru, najpóźniej na 7 dni przed planowanym wydarzeniem.
 3. Warunkiem otrzymania zwrotu wpłaconej przez Kupującego kwoty jest zwrot wydrukowanych przez Kupującego biletów domowych w Kasie biletowej Teatru.
 4. Spektakle i inne wydarzenia zaczynają się punktualnie, bilet traci ważność z momentem rozpoczęcia spektaklu lub wydarzenia wskazanego na bilecie, co oznacza, że spóźniona osoba nie ma możliwości wejścia na spektakl (wyjątek stanowi sytuacja opisana w §4 ust.4 Regulaminu), nie ma prawa do zwrotu ani przebukowania biletu (termin przebukowanie oznacza zwrot i ponowny zakup).
 5. Bilet otwarty oraz Bilet dla dwóch można wykorzystać przez rok od dnia zakupu. Bilety te nie podlegają zwrotowi i wymianie na gotówkę oraz nie mogą być zrealizowane na przedstawienia premierowe, gościnne, specjalne oraz na spektakl „Capri – wyspa uciekinierów”.
 6. Zaproszenia nie mogą być sprzedawane osobom trzecim ani wymieniane w kasie biletowej na gotówkę.
 7. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi ani przebukowaniu.
 8. Przebukowanie biletów na inny spektakl lub wydarzenie jest możliwe najpóźniej w dniu poprzedzającym spektakl, na który zostały zakupione bilety, w godzinach otwarcia Kasy biletowej Teatru. Przy przebukowaniu biletów należy uwzględnić konieczność uregulowania ewentualnej różnicy w cenie biletu.
 9. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zakupu biletów, na wskazane adresy mailowe: bow@powszechny.com, kasa@powszechny.com lub w Kasie biletowej Teatru.

§3
Ochrona danych Kupującego

 1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (dalej jako „RODO”) Teatr oświadcza, że:
  1. administratorem danych osobowych jest Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera z siedzibą przy ul. Jana Zamoyskiego 20, 03-801 Warszawa;
  2. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych oraz skorzystaniem z przysługujących praw za pośrednictwem adresu e-mail: inspektordanychosobowych@powszechny.com;
  3. dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez Teatr w celu realizacji umowy sprzedaży;
  4. podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Kupującego jest art. 6 ust.1 lit. b RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. c RODO - niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego, art. 6 ust. 1 lit. f RODO - niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, zgoda osoby której dane dotyczą;
  5. dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży, a po tym okresie przez okres wskazany odpowiednimi przepisami prawa;
  6. dane osobowe Kupującego mogą być przekazywane:
   • podmiotom współpracującym z Teatrem w celach związanych z obsługą i wykonaniem umowy oraz dochodzeniem bądź obroną przed roszczeniami,
   • upoważnionym podmiotom, w szczególności organom władzy publicznej, na pisemny wniosek, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa;
  7. dane osobowe Kupującego nie będą przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych;
  8. na podstawie danych osobowych nie dochodzi do profilowania.
 2. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży on-line Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie
  i przetwarzanie przez Teatr danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Teatr Powszechny w ramach sprzedaży biletów wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Teatr Powszechny w Warszawie wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe
 3. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Teatr w celach realizacji umowy sprzedaży oraz w celach marketingowych związanych z działalnością Teatru, a powiązanych ze sprzedażą biletów. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
 4. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (na dzień podpisania umowy Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§4
Postanowienia końcowe

 1. Bilety zakupione w Kasie biletowej oraz za pośrednictwem strony internetowej Teatru Powszechnego nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.
 2. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 3. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.
 4. Spektakle i inne wydarzenia zaczynają się punktualnie, dlatego Teatr ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie spóźnionej. Jeżeli będzie taka możliwość, widz zostanie wpuszczony na widownię w pierwszym dogodnym momencie.
 5. Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika oraz godzin pracy Biura Obsługi Widzów i Kasy biletowej Teatru opublikowane zostały na stronie www.powszechny.com.
 6. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
 7. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej oraz w Kasie biletowej Teatru Powszechnego w Warszawie.

 

 

 

 

Dokonanie płatności on-line możliwe jest za pośrednictwem powyższych narzędzi płatniczych.