Siła kultury przeciw kulturze władzy.
Co zrobić, by populistyczne państwo przegrało wojnę z kulturą?

18 listopada, 18.00-19.30

 

goście: dr Ewa Majewska (filozofka, feministka), Boris Buden (pisarz, krytyk, tłumacz), Árpád Schilling (reżyser teatralny)

prowadzenie: Igor Stokfiszewski („Krytyka Polityczna”)

 

Podstawowa zależność pomiędzy państwem i kulturą dotyczy faktu, że państwo niezbędnie potrzebuje idei państwa wyłaniającej się z kultury i przez kulturę legitymizowanej – jaka kultura, takie państwo. Populiści u władzy zderzają się z kulturą, opierają się bowiem na idei państwa, będącego emanacją moralnie czystego i w pełni zjednoczonego narodu, którego mają być wyłącznymi reprezentantami, kultura zaś uparcie dostarcza im ideę państwa, będącego emanacją niejednakiego pod względem wartości, heterogenicznego społeczeństwa, wymykającego się reprezentacji – kultura nie legitymizuje idei państwa populistów. Uderzają więc w nią – jakie państwo, taka ma być kultura! Zwarcie trwa, zwycięsko wyjdzie zeń albo państwo albo kultura. Co zrobić, by walkę tę przegrało państwo? Jak sprawić, by siła kultury skutecznie przeciwstawiła się kulturze populistycznej władzy?

 

 

 

Sztuka, religia, polityka – pole bitwy 
19 listopada, 13.15-14.45

 

goście: Monika Bobako (adiunktka w Międzywydziałowej Pracowni Pytań Granicznych UAM), Inna Shevchenko (liderka FEMEN-u), Krystian Lupa (reżyser teatralny)

prowadzenie: Agata Diduszko-Zyglewska („Krytyka Polityczna”)

 

Wolność artystyczna i wolność sumienia to filary demokracji, bo zarówno twórczość, jak i religia realizują podstawowe potrzeby człowieka. Szczególna rola, którą w życiu obywateli pełnią sztuka i religia, ich wpływ na postawy i zachowania, sprawiają, że kolejni politycy ulegają pokusie podporządkowywania sobie obu tych dziedzin, redukując je do narzędzi służących doraźnym zamysłom politycznym – w efekcie upaństwowiona religia wspomaga zamykanie sztuki w klatce tzw. kultury narodowej. Pozycja religii pozostaje dwuznaczna: indywidualna wolność sumienia nie jest tożsama z powoływaniem się na religię jako narzędzie cenzury, które wzmacnia jeszcze przepis kodeksu karnego dotyczący ścigania za  „obrazę uczuć religijnych”. Mechanizmy te niszczą instytucjonalny ład państwa. Czy możliwy jest powrót do takiego rozumienia wspólnej przestrzeni publicznej, w której porządki sztuki i religii byłyby równoprawne a polityka nie służyłaby ich instrumentalizacji? Na jakich warunkach? A może – jak w rzeczywistości sieciowej – żyjemy już w nieprzystających do siebie osobnych bańkach, w których nawet najbardziej podstawowe pojęcia znaczą co innego? Co z tego wyniknie? Jak to można zmienić?

 

 

 

Jakiego ustroju potrzebuje kultura?

19 listopada, 16.00-19.00, Scena Duża

 

politycy: Robert Biedroń (Prezydent Miasta Słupsk), Rafał Grupiński (Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Gabinecie Cieni Platformy Obywatelskiej), Krzysztof Mieszkowski (wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, Nowoczesna), Mateusz Mirys (RAZEM)

 

eksperci: dr Agata Adamiecka, dr hab. Iwona Kurz (IKP UW), dr hab. Mirosław Filiciak (SWPS), dr Mikołaj Lewicki (UW)

przedstawiciele ruchów kultury: Alina Gałązka (Komuna//Warszawa), Joanna Kos-Krauze (Gilida Reżyserów Filmowych), Aldona Machnowska-Góra (Kultura Niepodległa), Piotr Michałowski (Wędrujące Forum Kultury Dolnego Śląska)

 

prowadzenie: Agata Diduszko-Zyglewska („Krytyka Polityczna”), Edwin Bendyk („POLITYKA”)

Formuła debaty przewiduje rozmowę polityków, przedstawicieli ruchów obywatelskich i ekspertów. Podczas spotkania podjęte zostaną palące kwestie dotyczące m.in. konstytucyjnych wolności słowa i prawa uczestnictwa w kulturze, zadań ministerstwa kultury, polityki kulturalnej, roli instytucji publicznych w demokracji, dostępności kultury dla obywateli, edukacji kulturalnej i zabezpieczenia socjalnego twórców. Debata będzie podsumowaniem Forum Przyszłości Kultury.

 

 

 

 

 

 

Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19