List otwarty

Warszawa, 15.04.2024 r.

Sz. P.
Prezydent m.st. Warszawy
Rafał Trzaskowski


List otwarty zespołu Teatru Powszechnego w Warszawie do Prezydenta Warszawy

Szanowny Panie Prezydencie,

z wielkim niepokojem obserwujemy postępy prac nad dużą inwestycją mieszkaniową zaplanowaną przez firmę Moderna Holding przy ul. Zamoyskiego 24/26 w Warszawie (dawny budynek PepsiCo), w bezpośrednim sąsiedztwie Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera (między Teatrem a fabryką Wedel). W związku z kolejnymi decyzjami dot. budowy realizowanej w ramach tzw. lex deweloper, uprzejmie prosimy o Pana wsparcie dla Teatru Powszechnego jako samorządowej, miejskiej instytucji kultury.

Uciekamy się do formy listu otwartego do Pana, ponieważ czujemy bezbrzeżną bezradność – po wystosowaniu wielu pism i pytań do różnych podmiotów i rozpoczęciu dialogu z deweloperem w nadziei na zgodne wypracowanie kompromisowych zasad sąsiedztwa, zostaliśmy pominięci przy poważnych ustaleniach dotyczących codziennej działalności Teatru. Od 2022 r. prowadziliśmy z firmą Moderna rozmowy w sprawie inwestycji na terenie użytkowanym przez nas od 1945 roku i od pięćdziesięciu lat opłacanym podatkiem od nieruchomości. Niestety po wielu zmianach ostateczny wniosek przegłosowany na sesji Rady Miasta został uzgodniony z pominięciem Teatru i w radykalny sposób podważa dokonane przez nas z inwestorem ustalenia.

Za rok będziemy obchodzili 80-lecie swojej działalności – byliśmy pierwszym teatrem warszawskim otwartym po II wojnie światowej (a tak naprawdę, ze względu na mniejszą skalę zniszczeń po prawej stronie Wisły, jeszcze w jej trakcie, bo pierwsza premiera obyła się już 10 lutego 1945 roku). Przez dziesięciolecia wypełnialiśmy misję kulturotwórczą i edukacyjną dla setek tysięcy widzek i widzów z Warszawy, całej Polski i zagranicy. Niestety obecnie odczuwamy realne zagrożenie dla stabilności naszego funkcjonowania, realizacji programu artystycznego, bezpieczeństwa pracy, a także dostępności teatru dla naszej widowni. Obawiamy się też, że staniemy przed koniecznością poniesienia sporych kosztów, które nie wynikną z naszej winy czy zmiany obowiązujących przepisów, ale będą skutkiem ubocznym niezależnej od nas rewolucji przestrzennej przeprowadzanej wokół budynku teatru przez prywatnego inwestora.

Nasze największe obawy w planowanej inwestycji budzą:

– brak konsultacji i uzgodnień dot. planu wyburzania obecnego pięciopiętrowego budynku PepsiCo i budowy w jego miejscu ośmiokondygnacyjnego apartamentowca z dwukondygnacyjnym parkingiem podziemnym (sam proces wyburzania i późniejszej budowy na taką skalę, z użyciem ciężkiego sprzętu, emisją pyłów i hałasu może radykalnie zakłócić funkcjonowanie teatru, narazić na uszkodzenia kubaturę jego budynku, a także wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo i higienę pracy prawie 100 pracowniczek i pracowników oraz cykl eksploatacji repertuarowych spektakli),

– zmniejszenie liczby miejsc parkingowych dla zespołu teatru i widzów z 70 do zaledwie 5,

– przekazanie deweloperowi użytkowanej przez nas przestrzeni parkingowo-przeładunkowej na realizację „Alei Teatralnej” na tyłach teatru (od ul. Grochowskiej aż do Alei Wedla przy Jeziorku Kamionkowskim), z zielenią i tzw. małą architekturą miejską, co wiązać się będzie z wyburzeniem ogrodzenia, likwidacją parkingu pracowniczego oraz radykalnymi utrudnieniami lub uniemożliwieniem załadunku i rozładunku dużych elementów scenografii (które często muszą być przewożone przez tiry), a także z koniecznością poniesienia wysokich kosztów dodatkowego zabezpieczenia teatru (przebudowa wejść i wymiana drzwi, nowe ogrodzenie, znaczące uzupełnienie monitoringu i jego obsługi oraz wyższy koszt ubezpieczenia),

– realizacja „placu miejskiego” z bliżej nieokreśloną rzeźbą od strony głównego wejścia do Teatru przy Alei Zielenieckiej i zakrycie całego obszaru nawierzchnią jezdną i chodnikową, zamiast proponowanej przez nas nawierzchni przepuszczalnej, bardziej ekologicznej. Przestrzeń ta od wielu lat wykorzystywana jest przez nas do realizacji projektu artystyczno-społecznego „Ogród Powszechny”. Realizacja „placu miejskiego” może utrudnić nam lub wręcz uniemożliwić kontynuowanie naszych planów artystycznych w tym miejscu.

Prosimy Pana Prezydenta o pomoc w nadaniu Teatrowi statusu strony lub przynajmniej konsultanta podczas uzgadniania kolejnych etapów inwestycji, ingerencji w chodniki, drogi dla pracowników i widzów, a także parking i ogrodzenie Teatru.

Nie jesteśmy przeciwnikami inwestycji mieszkaniowej w pobliżu teatru, ale stoimy na stanowisku, że prace nad nią, zwłaszcza jeśli tak mocno wkraczają na teren teatru i znacząco zmieniają jego dotychczasowe warunki urbanistyczne, muszą odbywać się w porozumieniu z nami. Deklarujemy otwartość na rozmowy, ale zaznaczamy, że w przypadku ich braku, będziemy wszelkimi dostępnymi nam środkami bronić dobra naszej instytucji. W związku ze zbliżającym się procesem wyburzania 5-piętrowego budynku dawnego PepsiCo oraz budową w tym miejscu 8-kondygnacyjnego apartamentowca z dwukondygnacyjnym parkingiem podziemnym zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o zagwarantowanie możliwości prowadzenia statutowej działalności Teatru Powszechnego oraz zabezpieczenie mienia Teatru.

 

Z poważaniem,
Zespół pracownic i pracowników Teatru Powszechnego w Warszawie
Działające w teatrze Komisje Zakładowe związków zawodowych:
„Solidarność”, Związek Zawodowy Aktorów Polskich, Inicjatywa Pracownicza.