Ogłoszenie - zapytanie ofertowe


1. Teatr Powszechny w Warszawie im. Zygmunta Hübnera, ul. Zamoyskiego  20 03-801 Warszawa zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę sprzedaży energii elektrycznej.
2. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby Teatru Powszechnego z siedzibą przy ul. Zamoyskiego 20 w Warszawie w okresie 12 miesięcy począwszy od 01.01.2019 roku, szczegółowe wyszczególnienie usług objętych zapytaniem znajduje się w załączniku nr 1: Zakres świadczonej sprzedaży oraz warunki stawiane oferentom.
3. Termin realizacji zamówienia: 1 stycznia 2019 – 31 grudnia 2019 z możliwością przedłużenia umowy na kolejny rok.
4. Kryterium / Kryteria wyboru wykonawcy: 100 % cena.
5. Warunki realizacji zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 2: Istotne postanowienia umowy.
6. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, nieścieralnym atramentem lub długopisem lub za pomocą komputera. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na sprzedaż energii elektrycznej dla Teatru Powszechnego z siedzibą przy ul. Zamoyskiego 20 w Warszawie”.
7. Ofertę można złożyć osobiście w sekretariacie zamawiającego, pocztą, lub pocztą elektroniczną na adres: m.szurgot@powszechny.com, a.kur@powszechny.com.
8. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 15 listopada 2018 roku, do godz. 15:00 w sekretariacie Teatru Powszechnego przy ul. Zamoyskiego 20 03-801 Warszawa lub przesłać elektronicznie na adres: m.szurgot@powszechny.com, a.kur@powszechny.com.


Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

 

Załącznik nr 1 / Zakres świadczonej sprzedaży oraz warunki stawiane oferentom
folder_jpg.jpg (full)

Załącznik nr 2 / Istotne postanowienia umowy

folder_jpg.jpg (full)

 

Załącznik nr 3 / Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych

folder_jpg.jpg (full)

 

 

 

biuletyn informacji publicznejInstytucja Kultury m.st. Warszawy