Warszawa, dnia 21 listopada 2018 roku

OGŁOSZENIE

Teatr Powszechny w Warszawie z siedzibą w 03-801 Warszawa, ul. Zamoyskiego 20 ogłasza zapytanie ofertowe, zgodnie z wewnętrzną procedurą udzielania zleceń na dostawy, usługi i roboty budowlane na: „DOSTAWĘ BONÓW TOWAROWYCH” o wartości - Kwota zamówienia:
114 720,00 zł w nominałach po 50 złotych w ilości 1928 sztuk oraz 20 złotych w ilości 916 sztuk. Przedmiot zamówienia określony wg nomenklatury CPV – 22 86 50 00 -1 Talony. Minimalny wymagany przez zamawiającego termin ważności bonów wynosi 24 miesiące od daty dostawy. Zamawiający wymaga, aby do przesyłki zostały dołączone koperty w ilości 100 sztuk w formatach C6 o wymiarach 114 x 162 mm lub B6 o wymiarach 125 x 176 mm.


Formularz oferty, wzór umowy na podstawie którego zostanie zakontraktowana dostawa bonów stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia. 


Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje wnoszenia wadium.

Wymagany termin wykonania dostawy: do 6 grudnia 2018 roku.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci mający prawo występowania w obrocie prawnym. 

Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w zapytaniu ofertowym, wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty:

  • Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1)
  • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami:

 

L.p.

Opis kryterium

Znaczenie

Maksymalna liczna punktów jaką można uzyskać za dane kryterium

1

Liczba punktów, w których będzie można zrealizować zaoferowane bony towarowe w granicach województwa mazowieckiego wraz z punktami zlokalizowanymi w Warszawie 

80,00 %

80,00

2

Termin dostawy bonów towarowych

20,00%

20,00

suma

100,00 %

100,00

 

 

Oferty należy składać wyłącznie pocztą elektroniczną pod adres: a.ameljanczyk@powszechny.com, a.kur@powszechny.com do dnia 28.11.2018 r., do godz. 12.00.

Minimalny termin związania ofertą wynosi 20 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


W załączeniu:

  1. Formularz ofertowy
  2. Wzór umowy

załącznik nr 1: formularz ofertowy
folder_jpg.jpg (full)

 
załącznik nr 2: wzór umowy

folder_jpg.jpg (full)

 

 

______________________________________________________________________________

 

 

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe


1. Teatr Powszechny w Warszawie im. Zygmunta Hübnera, ul. Zamoyskiego  20 03-801 Warszawa zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę sprzedaży energii elektrycznej.
2. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby Teatru Powszechnego z siedzibą przy ul. Zamoyskiego 20 w Warszawie w okresie 12 miesięcy począwszy od 01.01.2019 roku, szczegółowe wyszczególnienie usług objętych zapytaniem znajduje się w załączniku nr 1: Zakres świadczonej sprzedaży oraz warunki stawiane oferentom.
3. Termin realizacji zamówienia: 1 stycznia 2019 – 31 grudnia 2019 z możliwością przedłużenia umowy na kolejny rok.
4. Kryterium / Kryteria wyboru wykonawcy: 100 % cena.
5. Warunki realizacji zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 2: Istotne postanowienia umowy.
6. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, nieścieralnym atramentem lub długopisem lub za pomocą komputera. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na sprzedaż energii elektrycznej dla Teatru Powszechnego z siedzibą przy ul. Zamoyskiego 20 w Warszawie”.
7. Ofertę można złożyć osobiście w sekretariacie zamawiającego, pocztą, lub pocztą elektroniczną na adres: m.szurgot@powszechny.com, a.kur@powszechny.com.
8. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 15 listopada 2018 roku, do godz. 15:00 w sekretariacie Teatru Powszechnego przy ul. Zamoyskiego 20 03-801 Warszawa lub przesłać elektronicznie na adres: m.szurgot@powszechny.com, a.kur@powszechny.com.


Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

 

Załącznik nr 1 / Zakres świadczonej sprzedaży oraz warunki stawiane oferentom
folder_jpg.jpg (full)

Załącznik nr 2 / Istotne postanowienia umowy

folder_jpg.jpg (full)

 

Załącznik nr 3 / Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych

folder_jpg.jpg (full)

 

 

 

biuletyn informacji publicznejInstytucja Kultury m.st. Warszawy